ایران سربلند

  ایران  سربلند

 کنون تو ای وطن

کمانی از نژاد آرشت به کف بگیر حواله کن تو آذرخشی از وجود خود به سوی دشمنان و آتشی به جان ناکسان فکن به گونه ای که خاکشان به سر کنند ولی کمانی ا ز نژاد نو  وسازو برگ نو کمان هفت رنگی از علوم روز که از شگفتیش چار چشمشان زکاسه در کنند با شکاف ذر ه های تاب  یک اتم و نیز* نانو *  و فضای پاک آسمان ر علم و دانشت تو پرچمی علم بکن که حاسدان هر زمان به کیسه در کنند هویج و آن چماق موریانه خوردشان ونسل های بعدشان از خطور این چنین تفکری به مغزشان حذر کنند که طرف مرز های عشقمان نظر کنند ودر عبورشان ز سایه سار مرز های مهرمان مسافتی به وسعت گلیمشان به پای وسر کنند  پس آن زمان غیور مردمان ساکنت فضا یشان معطر ازشمیم پاک دل پذیر  کبریا  کنند فهیم بخشی

/ 0 نظر / 2 بازدید