هیچکس مثل تو با چشم سیه ناز نکرد

قافیه عشق

هیچکس مثل تو با چشم سیه ناز نکرد

عشق را راهی صیادی شهباز نکرد

در ره چشمه ی دلدار به دریای وصال

دم به دم سنگ نشد سفسطه آغاز نکرد

در فراسوی خیال دگران راه نجست

با دو بال دل و دین عاریه پرواز نکرد

بین موسیقی موزون نوازشگر دل

دهلی فربه و خالی ز میان ساز نکرد

هیچکس مثل تو در وادی گل های هلند

ترک این سعدیه و حافظ شیراز نکرد

بعد یک عمر تنعم ز سر سفره ی دوست

با دلی سنگ به جام نمکین تاز نکرد

هیچکس مثل تو در قافیه تواب نشد

عشق را بار دگر همره و همساز نکرد

 سراینده :فهیم بخشی

1392/4/18

بیرجند

/ 0 نظر / 10 بازدید