# شَارِ____د_ِ___فُرموُ___بگیری__،__ای_چه_سر_کارُن