# به_سعدی_به_حافظ_به_مولای_ایل__سفیران_پر_حکمت_بی_بد