# باز_خو____مَا_ی___مِیدُو__بگیری_،_ای_چه_سر_کارُن