این آخرین آمار از مرز جنون است

اخباری از مرز جنون

این آخرین آمار از مرز جنون است

اخبارمان زآن سوی حصر تعلمون است

آهنگ معکوس شمارش ساز گشته

سیلاب های عاشقی از حد برون است

بنگر نبردی بس غرورانگیز برپاست

این رقص دل زیباتر از نقش قشون است

وصفی  برای شرح احوالش نمانده

قاموس های واژه درکام سکون است

اینجا حنای عاقلی رنگی ندارد

بازار داغ آن دگر کُن فَیَکون است

گرمی زجسم حوض نقاشی رمیده است

حالاعطش بهرنبودن یک شگون است

اکنون تمام رنگ ها بی رنگ گشته

رنگین کمان زندگی هم واژگون است

دیگر تمام نرده ها در نرد دل باخت

راهی شدن ازاین قفس بی چندوچون است

سراینده : فهیم بخشی

بیرجند

بهار1392

/ 0 نظر / 10 بازدید