آب و هوای قلب من

سامانه های جو قلبم رنگ رنگ است
با هرنسیمش دل برایت تنگ تنگ است
گر این هوا با حال دل همراه گردد
حتی خیال دیدنت بی حد قشنگ است
در این قل و زنجیر وانفسای غربت
هر توده ای ،باآن دگر، درحال جنگ است
دیگر درخت آرزویم جرات حرکت ندارد
وقتی که پایش زخمی از ضرب کلنگ است
اقلیم های باغ چشمم خشک گشته
پای تمام ابرهایش لنگِ لنگ است
من خود به دست خویشتن او را شکستم
دانم جواب هرکلوخ انداز سنگ است
این آخرین وضعیت آب وهوای قلب من بود
دیگر دلم بهر سرودن چنگِ چنگ است
سراینده:فهیم بخشی
تهران
بیمارستان دی
اردیبهشت1392

/ 0 نظر / 34 بازدید