این آخرین آمار ازاحوال عشق است

آمار عشق

این آخرین آمار ازاحوال عشق است

قاموس های واژه امشب لال عشق است

موجی به ساحل ختم و توفانی فنا گشت

این چیرگی حالا زبان حال عشق است

دیگر خیال مدعی مغشوش گشته

کامش به تلخی رفته،این آمال عشق است

امشب غزال قصه هایم خوش درخشید

حالا  دگر پرواز او بر بال عشق است

گویی که ماه و آسمان در حال رقصند

زیرا وصالی آتشین اقبال عشق است

دیگر زمان در پیش دل معنی ندارد

اکنون تمام قرن ها یک سال عشق است

سراینده : فهیم بخشی

بیرجند

/ 0 نظر / 9 بازدید