شعری با لهجه بیرجندی

شعری با لهجه بیرجندی

باز خو    مَای   مِیدُو  بگیری ، ای چه سر کارُن  توُنه؟

 شَارِ    د ِ   فُرموُ   بگیری  ،  ای چه سر کارُن  توُنه؟

خور د ِکَش مَگیر و  اُقزَر مور  شوندِ شو  مکو

می  که  از مو  جوُ  بگیری ؟ ای چه سر کارُن  توُنه؟

قدر  یگ  تخمشکه   واکو  سگرموره  بخن

برچه  خور اخموُ  بِگیری ،  ای چه سر کارُن  تُونه؟

ساده یِ سَخلو کِش ِ گیر ِ تو  ارزوُ   کِرد ه  که

 ایر چنی  هالو بگیری ؟ ، ای چه سر کارُن  توُنه؟

تُر مبینم  ، کُرق ِ دل مو  چَستِ    تَا  بالا   مِشوُ

 برچه  ایر  ارزو    بگیری ؟ ، ای چه سر کارُن  توُنه؟

هِف نیه   وَر  زَنبُلوق ِ  زَقنَبوُت  شوُ  روز و شو

بعد ازوو  ، ارمو   بگیری!؟ ، ای چه سر کارُن  توُنه؟

بور چه  مندازی تو اونجه ر  تندِ   ور توو  که  بگن

پوده شو  اندو  بگیری! ،  ای چه سر کارُن  توُنه؟

ورخو  گرد   تووُ   ای  دو روزِ مونده   تا  مجبور نشی

لوچ ِ  خور دَندوُ  بگیری! ، ،  ای چه سر کارُن  توُنه؟

خود  تو دارُم ، خَیر ندیده ،  خُور وَ  خَف گوشی  نزن

می  چنی  تو رو  بگیری!! ؟ ،  ای چه سر کارُن  توُنه؟

ترس مو  اینه  که  یگ  روزه  تو بُر یَگ  مَلهمه

رَدِّ  مُور هر سو  بگیری !   ای چه سر کارُن  توُنه؟

دَس رَ دار  پیش از او که بُر سُراق  پُرسونهِ  مو

راه  قبرستو بگیری !  ،  ای چه سر کارُن  توُنه؟

درد عالم   بی کسی  یو  درد مو  درد  تونه

درد ِ  بی درموُ   بگیری  ،  ای چه سر کارُن  توُنه؟

فهیم بخشی

/ 1 نظر / 539 بازدید