آغاز بهار زندگانی شعر است

آغاز بهار زندگانی شعر است

آن شور همیشه جاودانی شعر است

هر نظم که در کون و مکان می بینی

در غایت آن چو خوب خوانی شعر است

هر زور و زری ز یادها خواهد رفت

آن موج بلند غیر فانی شعر است

آن پیچ و خرام و شادی رقاصان

چون نیک نظر کنی زمانی شعر است

و آن شاخه موزون درختان بلند

یعنی که بدان به یک زبانی شعر است

گر علم اتم و نانویی گشت پدید

باشد سند وخودش رُمانی شعر است

چون زادگه شعر ازل ایران است

ز ایران بودنم خودش نشانی شعر است

همخوانی روز شعر و این فروردین

یعنی تو بدان حدیث مانی شعر است

اکنون که "رسا" زبان حق بگشوده است

حق گویی او چو نیک دانی شعر است

سروده: فهیم بخشی

/ 0 نظر / 11 بازدید