امشب تمام آینه ها را خبر کنید

امشب تمام آینه ها را خبر کنید

فکری به حال دم دمه های سحر کنید

دیگر نفس به همت آهی روانه است

این سینه را  فدایی چاکی دگر کنید

پروانه با اشاره ی قلبش به رود زد

بحران به پاست سجده به ایوان پَر کنید 

این پیچ های درهم و مشکوک آه را

باخط دل به سینه ی بحران وتر کنید

صد جان فدای معجزه های نگاهتان

این گام آخر است  شقّ القمر کنید

وقتی برای حل مسایل نمونه اید

یک با ر هم برایِ ، دوایی هنر کنید

فهیم بخشی

/ 0 نظر / 5 بازدید