صبحی دگر آغاز شد شکری دگر کن

صبحی دگر آغاز شد شکری دگر کن

 

گل واژه های عشق را از نو  خبر کن

 

موجی زمهر و همدلی با هم درآمیز

 

وآنگه جهات را تنگ بهر نام شر کن

 

آن نغمه های  دلنشین را ساز گردان

 

گوش فلک را باصدای خنده کر کن

 

ذیگر مگو اکنون مجال شادیم نیست

 

از غوطه ورگشتن به موج غم حذر کن

 

هرچند بازارت به کام دیگران است

 

برچشم آنان هم شده رو سرختر کن

سراینده : فهیم بخشی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید