هرچه می گردد دل از آغوش غم لبریزتر

هرچه می گردد دل از آغوش غم لبریزتر

بر خم گیسوی تو هی میشود آویزتر

 باز هم یک سال بر تقویم  تنهایی  گذشت

شوق دیدار تو در هر صحنه شد سرریزتر

 در نگاه دیگران رسوای دوران  گشته ام

در درون چون موم و بیرون از تبرها تیزتر

 با خودش حتی گلاویز است این بیچاره دل

هر چه پا پس می کشد  نارفته ، شورانگیزتر

 نای من در گیر ودار چوبه های دار توست

هر کلنجاری کند ، رقصش شود خونریزتر

سر به پیش افکندن قوس و قزح افسانه نیست

پیش مژگانی که از هر شبنمی دل ریزتر

ای بهار آرزوهایم مرا مهمان کن از

آن غزل هایی  که  از هر آذری پاییزتر

رسم دنیا بوده تا بوده است کجدار و مریز

ای جواهر ده  ، ببار از انزلی یکریزتر

 فهیم بخشی

پاییز93

بیرجند

/ 0 نظر / 8 بازدید