جان من سنگدلی دل به تو دادن غلط است*

جان من سنگدلی دل به تو دادن غلط است*

در مسیر تودگرپای نهادن غلط است

پیش تو بلبل و آن مرغ جفا کار یکی است

بال درآبی وصف تو گشادن غلط است

وعده هایت چمنی گشته به این پای خراب

ترکِ لاله به امید گل لادن غلط است

بس که آن باد موافق به عبث اوجت داد

به هوا رفته و گویی که فتادن غلط است

درد را گر چه در این معرکه درمان باید

لیک عمری به وفای تو ستادن  غلط است

-----

×مصراعی از وحشی بافقی

/ 0 نظر / 37 بازدید