میدان رقصی باز کن تا من برقصم

میدان رقص

طرحی دگر آغاز کن تا من برقصم

چنگی زنو تو ساز کن تا من برقصم

گر لاله ها امروز مغبونی ز آزند

گلبانگشان آواز کن تا من برقصم

گر سینه مالامال درد دوزوکین است

از این قفس پروازکن تامن برقصم

تو روح را عاری کن از دنیا پرستی

درسی طنین اندازکن تامن برقصم

دردی زحرص و آز برمن چیره گشته

این غل زپایم بازکن تا من برقصم

از درد کین فریاد من هردم بلند است

فریاد من ایجاز کن تامن برقصم

دیگر زبان در پیش حق معذورگشته

اورا سخن پرداز کن تا من برقصم

دنیای من تا پیش پایم بیشتر نیست

میدان رقصی باز کن تا من برقصم

سراینده : فهیم بخشی

20/11/1391

بیرجند

/ 0 نظر / 36 بازدید