آن را که در خواب خوشت هرگز نمی دیدی

در باغ دل گاهی هوس تعبیر می گردد

 نجوای گل با شبنمی تصویر می گردد

قاموس های واژه با رقص غزل هاشان

 پا در رکاب  رشته ای  زنجیر می گردد

گاهی خودی ها بوی غربت می نوازند و

گاهی غریبی ، بارش تاثیر می گردد

مرداب غم میدان رقصی می شود چون موم

آهنگ شادی در دلت  تکثیر می گردد

آن را که در خواب خوشت هرگز نمی دیدی

نا خوانده در اقبال تو تقدیر می گردد

سراینده : فهیم بخشی

بیرجند

پاییز92

/ 0 نظر / 32 بازدید