حالی دگر بنیاد کن کین حال عشق است

قاموس های واژه امشب لال عشق است

سازی دگر آغاز کن جامی دگر گیر

که امشب بساط مدعی پامال عشق است

سراینده :فهیم بخشی

22/1/1392

بیرجند