این احمد من بحر پر از احساسی است

در وادی هر چکامه اش انفاسی است

او عزت شاعران کرمانشاه است

منظور زاحمدم همان الماسی است

سراینده فهیم بخشی