بیچاره دلم چه ناگهانی خون شد

نارفته به راه عاشقی مجنون شد

گفتم که بیا و سر زسودا بردار

حرفم نشنید و دیده ام جیحون شد

سراینده : فهیم بخشی