ماه من

تو با هلال نازکی زروی خود

نشاط ها به پا کنی

وگر زنیمه های راه   ×

به من نظر کنی

کنون

 تو خود بگو چها کنی !!؟

-----------

× ماه شب چهاردهم

فهیم بخشی پاییز 1391