این جا کسی همراه نیست

از  بی کسی آگاه نیست

خواهم  که سر براو نهم

اما  بدین جا  چاه  نیست

سراینده : فهیم بخشی