ستون خیمه ام را باد بشکست

زهجر و ماتمش فریاد بشکست

چه گویم کین خراب آباد چون کرد

به رعدی تیشه ی فرهاد بشکست

سراینده : فهیم بخشی