××سپیده دم

سپیده دم

دم بر نیار

که امشبم

در بر است یار

سروده ی فهیم بخشی

پاییز 91