برف شادی

(شعر کودکانه)

من برفی از یک شادیم

از دست این غم شاکیم

بی ابر من باریده ام

با یک بهانه جاریم

سردی مرا همراه نیست

چون گرم گرم بازیم

هرجا که لبخندی بود

با لطف خوش من راهیم

غم را بگو پیشم نیا

با او همش دعواییم

حالا بیا بفشر مرا

با جیغ تو هوراییم

ایکاش غم زینجا رود

او گم کند آبادیم

با کودکان همپا شوم

تا هرچه باشد هستیم

سراینده : فهیم بخشی

1/8/1391

بیرجند