توهم

او گمان نموده بود

می شود

خانه ای بنا کند که آجرش

بود زجنس نان آجرین مردمان*

بدین سب

برقی ازسرشک و آه و دردشان

گره زده است

نان و روزیش

به شاخ آهوان**

او دوان و این دوان

سراینده : فهیم بخشی

1/11/1391

بیرجند

---------

*نان کسی را آجر کردن

**تنگ روزی