از بس باو بگفتم

 ای یار خوش درآمد

صبرم دگر سرآمد

 گیسو به یک طرف نه

مو از زبان درآمد

 ماهش برون نیامد

***

فهیم