ایران  سربلند

 کنون تو ای وطن

کمانی از نژاد آرشت به کف بگیر

حواله کن تو آذرخشی از وجود خود به سوی دشمنان

و آتشی به جان ناکسان فکن

به گونه ای که خاکشان به سر کنند

ولی کمانی ا ز نژاد نو  وسازو برگ نو

کمان هفت رنگی از علوم روز که از شگفتیش

چار چشمشان زکاسه در کنند

با شکاف ذر ه های تاب  یک اتم

و نیز* نانو *  و فضای پاک آسمان

ر علم و دانشت تو پرچمی علم بکن

که حاسدان هر زمان به کیسه در کنند

هویج و آن چماق موریانه خوردشان

ونسل های بعدشان

از خطور این چنین تفکری به مغزشان حذر کنند

که طرف مرز های عشقمان نظر کنند

ودر عبورشان ز سایه سار مرز های مهرمان

مسافتی به وسعت گلیمشان به پای وسر کنند

 پس آن زمان غیور مردمان ساکنت فضا یشان

معطر ازشمیم پاک دل پذیر  کبریا  کنند

فهیم بخشی

15/10/1391

بیرجند