می شمارم نیست های بیشماری را که هست

لابلای ، هست های بس فراوانی که نیست

فهیم بخشی