به دنیا ندارد دو میدان کران

یکی رای نادان یکی کهکشان

فهیم بخشی