عاقبت این دل پر درد مرا خواهد کشت

لحظه های عبث سرد مرا خواهد کشت

کاش می شد که دمی غُصه فراموش شود

نافراموشی نامرد مرا خواهد کشت

همدل و هم سخن و هم نفسان بسیارند

درد نایابی همدرد مرا خواهد کشت

شعر هم شعله جانم شده با تیر ردیف

ورد آن گشته رهاورد ِ " مرا خواهد کشت"

هی مرا سخت در آغوش غزل می پیچد

طاس بی تخته این نرد  مرا خواهد کشت

شده ام صاعقه سینه سربازی که

پس از این حرف عقبگرد مرا خواهد کشت

باید این بار بغلتم به دل نرگس خوسف

لذتش   بی بروبرگرد  مرا خواهد کشت

کاش لیلی برود منت مجنون بکشد

فکر حتی عددی فرد مرا خواهد کشت

فهیم بخشی

بیرجند

`خوسف : زادگاه ابن حسام خوسفی

و مرکز تولید گل نرگس در شرق ایران و نیز زادگاه شاعر