سخت است به یک معرکه مجبور شدن
هم صحبت نا رفیق مغرور شدن
با ضربه ی بی کینه ی هر نیشترش
خود را به حماقت زده ، مسرور شدن
فهیم بخشی

1393/08/10