نادیده ی دیده بانیم با من باش

من تشنه ی یک تبانیم با من باش

هرچند که معنی تو در فاصله هاست

ای دهکده ی جهانیم با من با