مرا تا کودکی بردی تو با آوای  طنازی

ولی این بار بازی را یقین دارم که می بازی

در این دور جدید عشق من شاهم تو سربازی

دگر با ایل و اسب سرکشت  با من نکن بازی

فهیم بخشی