دنیای من

من پیر دنیا دیده ام

دنیای من

تنها تویی