امشب تمام خاطره ها را به صف کنید

زه در کمان و قامت دل را هدف کنید

دست از تمام عالم و آدم زمانه شست

گوهر برون ز پرده خام صدف کنید

فهیم بخشی