حباب

حباب را پرسیدند

غرورت زبهر چیست؟

اما او

مجال پاسخ نیافت

***

فهیم بخشی13/10/91

-------------------------