کودک خیابانی

کو ان ستاره ی پنهانِ کودک خیابانی

رویای آینه بندانِ کودک خیابان

 اخمی رها شده از پشتِ عینکی  دودی

پتکی به سینه ی لرزان کودک خیابانی

فریاد زلزله خیز چشم معصومش که:

"من هم مثال تو انسانِ "...کودک خیابانی

شام شبش به قیمت جانش کنون گره خورده است

این" خوانِ اولِ" هفت خوانِ کودک خیابانی

در پاسخ سوال مُدام و هیبت مامور

"آقا ببخش".. غرش طوفان کودک خیابانی

هر حفره ای برای رهایی زسوزهای شغال

درحکمِ "گندم بریان" کودک خیابانی

 سراینده : فهیم بخشی

بهار92