روسیاهی

بهار میرسد

و زغال را وادار به

گزیدن لبش می کند

آنروز گاو سیاهی

زاییده است

فهیم بخشی13/10/91