ازفاصله تا به قاصدک یک قدم است

تا ساز و نواز نیلبک یک قدم است

هرچند که آسمان غبار آلود است

حُرّانه روی... تا مَه ِ تک یک قدم است

فوّاره تمام طمعش ثانیه ای است

بازیچه مشو برد کَلَک یک قدم است

هشدار مبادا دلمان سنگ شود

چون فاصله جام و ترک یک قدم است

حَلاّج به هر  دار  و  نداری  آموخت

از بام یقین تا دل شک یک قدم است

دل از جهش قاصدکان پی برده است

از صفر زمین تا به فلک یک قدم است

جان یک دله کن ز مرز غم ها بگذر

که این مرز وصال مشترک یک قدم است

همسایه ی رگ های گلو می گوید:

همسایه بران...تا به ملک یک قدم است

سراینده : فهیم بخشی

بیرجند

1392/07/19