آسمان جام غباری است بیا برگردیم

آه در قمقمه جاری است بیا برگردیم

از سر مرز هوس های دروغین غرور

هی نگو راه فراری است بیا برگردیم

دل آن ساز که جان را به هوس وا میداشت

نغمه گاهی پر  زاری است بیا برگردیم

دیدن راه از این فاصله ها دشوار است

کو؟کجا آب و گداری است ؟بیا برگردیم

پیچ زلفی که چنین دل سپرد با هر باد

گیسوی چوبه داری است بیا برگردیم

هان ...دلت وسوسه ی یک نی چوپان دارد

نیش و ساز و گله داری است ...بیا برگردیم

 ساعتی بیش نمانده است به هنگام سماع

 موج حرمان و خماری است بیا بر گردیم

 بطن این ثانیه ها زادگه مهر و جفاست

آفرین برتو ... چه کاری است !  بیا برگردیم

سراینده: فهیم بخشی

بیرجند