سرنوشت

 سرنوشت

سراسر سر او را

برای نوشتن

تکالیفش

 سیاه کرد

فهیم بخشی 13/10/91