ماه ممتاز

هیچکس مثل تو با ساز دلم ساز نبود

پس هر بند دلم نقطه ی آغاز نبود

بهر پرواز به سوی دل دریای خیال

زورقش چشم به راه دل بزاز نبود

پیش امواج خروشان کمان در کف خصم

هیچکس مثل تو بالنده و سرباز نبود

در تب و تاب تقلای فراوان حسود

لحظه ای مضطرب و حاشیه پرداز نبود

بطن هر ثانیه آبستن یک سنجش بود

هیچکس مثل تو هر لحظه سرافراز نبود

بانگ سر داده و با صوت "رسا" داد زنم

چون تو ماهی به جهان یکسره ممتاز نبود

 

فهیم بخشی

19/4/1392

بیرجند