ارباب

به فکرشوم  

چیدن انار بود

 و دخترک معصوم

 در حال

 چیدن لبش

فهیم بخشی 13/10/