یک تقدیمی

 به جناب آقای سید علی منصوریان در سایت شعر نو به پاس مهربانی هایش:

 

 

این سیدمان  چه قلب صافی دارد

او نشانه ها زعشقٍ وافی دارد

هرکوجه که بگذری نشانی از اوست

این معرفتش جای تلافی دارد