این کیست که بر ساحل دل چاقو رد

نا اهل ندانسته به این کندو زد

اما به یقین زکرده اش آگاه است

او لب به لب خال لب هندو زد

سراینده :فهیم بخشی