گفتم که این دل طاقت بازی ندارد

چنگش فرو افتاده و سازی ندارد

اما زبس ترکانه هایت راه او بست

حالا همان دل ترک سربازی ندارد

فهیم بخشی