یارم عجب خنیاگر بی باک نابی است

هرجا قلم دردست بگرفته کتابی است

امشب تمام رنگ ها را در هم آمیخت

فردا نمایان گردد او چون آفتابی است

سراینده :فهیم بخشی