حس کرده ای که حال دلم روبراه نیست

گاهی بساط حوصله پهن است و گاه نیست

گفتم که دل مبند به آوای این نفس

در این قفس ندای کسی غیر آه نیست

فهیم بخشی